Gayrimenkul Değerleme Sınavı

Gayrimenkul Değerleme Sınavı

Dar kapsamlı sermaye piyasası mevzuatı ve meslek kuralları

 • Sermaye Piyasası Kanunu
 • Sermaye Piyasası ile İlgili Diğer Düzenlemeler ve Kavramlar
 • Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Üyelerinin Meslek Kuralları ve Sermaye Piyasası Çalışanlarının Etik İlkeleri
  • TSPB ÜyelerininSermayePiyasasıFaaliyetleriniYürütürken Uyacakları Meslek Kuralları
  • Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları

           Gayrimenkul değerleme esasları

 • Gayrimenkul Değerlemesine İlişkin Temel Kavramlar
  • Yapı Bilgisi
  • Değerleme Süreci
  • Değerleme Yöntemleri
  • Gayrimenkul Piyasası ve Analizi
  • Gayrimenkul Finansmanı
  • Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesaplamaları
  • İpotek (Mortgage) Kredileri
  • Değerleme Standartları ve Raporlama
  • Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ Seri:VIII, No: 45

         İnşaat ve gayrimenkul muhasebesi

 • Muhasebenin Tanımı, Fonksiyonları ve Temel Kavramları
  • İnşaat Sözleşmelerinin ve Gayrimenkullerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Temel Kavramlar
  • İnşaat Sözleşmeleri, Maddi Duran Varlıklar, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller ve İlgili Diğer Hususlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standartları
  • İnşaat İşletmelerinde Maliyet Hesaplamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
  • İhale Konusu İnşaat İşleri ve Özel Bina İnşaatlarında Asgari İşçilik Uygulamaları
  • İnşaat İşletmeleri Belge ve Kayıt Sistemi

Gayrimenkul mevzuatı

 • Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Seri: VIII, No: 35
  • Türk Medeni Kanunu’nun Taşınmaz Mülkiyetine (704-761 Maddeleri),  Sınırlı Ayni Haklara (779-938 Maddeleri), Zilyetlik ve Tapu Siciline (973-1027) İlişkin Hükümleri
  • İmar Kanunu
  • İskan Kanunu
  • Kat Mülkiyeti Kanunu
  • Belediye Kanunu
  • Büyükşehir Belediyesi Kanunu
  • Kamulaştırma Kanunu
  • Tapu Kanunu
  • Kadastro Kanunu
  • Yapı Denetimi Hakkında Kanun
  • Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
  • Taşınmaz Kiralarına İlişkin Mevzuat
  • Emlak Vergisi Kanunu
  • Gayrimenkul Alım-Satım ve İnşa Kazançlarının Vergilendirilmesi
  • Gayrimenkullerin Kiraya Verilmesinden Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi
  • Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü